D I S P O Z I Ţ I A Nr. 77 . cu privire la convocarea în şedinţă ordinară, publică, a Consiliului local Costeşti.

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 77 .

cu privire la convocarea în şedinţă ordinară, publică, a Consiliului local Costeşti.

 

 

Primarul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, Toma – Marius PEȘTEREANU;

 

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b),   art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E:

 

          Art. 1.-  Se convoacă în şedinţă ordinară,publică, Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, în data de Costeşti  30  iulie  2021, orele 9,00, la sediul Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, – sala de ședințe .

 Art. 2.- (1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispoziție.

    (2).Proiectele de hotarare înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc

condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al comunei Costești și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea ( www.comuna-costesti.ro ) .

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- În conformitate cu art. 138 alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art. 6.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredințează domnul  Vasile NEAGU, secretarul general al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea.

Art. 7.- Ședința Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea,este publică – art. 138 alin. (1)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Art. 8.- În conformitate cu prevederile  art. 252, alin. (1), lit. c) ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prezenta dispoziție se înaintează Instituției Prefectului Județului Vâlcea pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

Costeşti  23  iulie  2021.

 

                           P R I M A R,

             Marius-Toma  PEŞTEREANU                                            Contrasemnează,

                                                                                                        SECRETAR GENERAL,

                                                                                                              Vasile NEAGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Dispoziția nr. 77 din  23 iulie 2021

a Primarului Comunei Costești.

 

C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziția Primarului Comunei Costești, județul Vâlcea, nr.77 din

23 iulie  2021., se convocă în ședință ordinară, publică, Consiliul local al comunei Costești,județul Vâlcea,care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, pe data de  30 iulie 2021, ora 9,00, cu următorul

 

PROIECT  DE ORDINE DE ZI :

 

  1. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară.

Prezintă   Vasile NEAGU – secretar general ;

  1. Informare privind modul de executare al hotarârilor adoptate în şedinţa anterioară.

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data

de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie, având ca loc de desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului tehnic și a  devizului general

pentru  obiectivul de investiţii  „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Costești,județul Vâlcea ” ;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu

în suprafață de 17,20 m.p. situat in incinta  Bloc Costești, la parter, din satul Costești, strada Actorului, nr. 5, comuna Costești, județul Vâlcea, aflat în domeniul privat al comunei Costești, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de activități liber profesioniste ;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

6.- Diverse.

 

Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliul local al comunei Costești.

 

În conformitate cu art. 138 alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Costeşti  23  iulie  2021.

 

 

P R I M A R,

Toma – Marius PEȘTEREANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Convocatorul ședinței ordinare, publice, a

Consiliul local al comunei Costești,din  30 iulie 2021

 

 

PROIECT  DE ORDINE DE ZI

pentru şedinţa ordinară,publică, a Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea,

din data de  30 iulie 2021, orele  9,00

 

 

 

  1. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară.

Prezintă   Vasile NEAGU – secretar general ;

  1. Informare privind modul de executare al hotarârilor adoptate în şedinţa anterioară.

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data

de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie, având ca loc de desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului tehnic și a  devizului general

pentru  obiectivul de investiţii  „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Costești,județul Vâlcea ” ;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu

în suprafață de 17,20 m.p. situat in incinta  Bloc Costești, la parter, din satul Costești, strada Actorului, nr. 5, comuna Costești, județul Vâlcea, aflat în domeniul privat al comunei Costești, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de activități liber profesioniste ;

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar – ;

6.- Diverse.

 

 

 

 

Costeşti   23 iulie  2021.

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTEȘTI,

 

Vasile  NEAGU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *