D I S P O Z I Ţ I A Nr. 54 cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Costeşti

Primarul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, Peştereanu Toma Marius;

Având în vedere referatul domnului Neagu Vasile, secretarului comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, înregistrat la nr. 1247 din 24.03.2017, prin care se propune convocarea în şedinţă ordinară a consiliului local, precum şi proiectul ordinii de zi a acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E:

 

       Art. 1.- Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, în data de 29 martie 2016, orele 13:00, la sediul Consiliului local al comunei Costeşti, având la ordinea de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Costeşti,

pentru anul 2017.

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti, pentru anul 2017.

  1. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea comunei Costeşti cu oraşul Horezu

şi cu comunele Vaideeni, Tomşani,Bărbăteşti, Pietrari, Măldăreşti, Stroeşti,  Oteşani, si Slatioara in cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „TINUTUL BRÂNCOVENILOR” , in vederea realizarii unor proiecte de interes  public comune.

  1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxelor de păşunat şi efectuarea orelor de muncă pentru curăţirea izlazurilor comunale pentru anul 2017.
  2. Proiect de hotărâre cu privire la ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer.
  3. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de urgenţă al comunei Costeşti.

 

     Art. 2 .- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se împuterniceşte domnul Neagu Vasile, secretar comună, care va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi a şedinţei şi va face convocarea în scris a consilierilor.

 

Costeşti 24  martie 2017.

 

P R I M A R,

PEŞTEREANU TOMA MARIUS

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR,

NEAGU VASILE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *