Cum să devii angajat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Urmând cursurile instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale

In speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre cariera militară, vă propunem profesiile următoare:

 1. Învăţământ superior (ofiţeri)
 1. Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ Bucureşti

La concursul de admitere în Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ – Facultatea de Comandă şi Stat Major, se candidează pe 8 locuri.

 • Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu’’ Sibiu

La concursul de admitere în Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu’’ Sibiu se candidează pe 12 locuri, repartizate la următoarele facultăţi:

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative: 8 locuri;

Facultatea de Management Militar: 4 locuri.

 • Academia Tehnică Militară ,, Ferdinand I’’ 

La concursul de admitere în Academia Tehnică Militară ,, Ferdinand I’’se candidează pe 48 de locuri, repartizate la următoarele facultăţi:

 1. Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate: 13 locuri
 2. Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică: 7 locuri
 3. Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică : 20 de locuri
 4. Facultatea de Aeronave şi Autovehicule Militare : 8 locuri.
 • Academia Navală,, Mircea cel Bătrân’’ Constanţa 

La concursul de admitere în Academia Navală,, Mircea cel Bătrân’’ Constanţa– Facultatea de Inginerie Marină, se candidează pe 21 locuri.

 •  Institutul Medico-Militar

La concursul de admitere la  Institutul Medico-Militar se candidează pe 2 locuri.

 • Învăţământ postliceal (maiştri militari)
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,, Basarab I”  Piteşti:19 locuri;
  1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu: 9 locuri;
  1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriane  ,,Traian Vuia”  Boboc:16 locuri;
  1. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  ,, Amiral Ion Murgescu”  Constanţa: 18 locuri.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al Judeţului Vâlcea,  cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Decebal nr.7, judeţul Vâlcea, până la data de 16 iunie 2020, ora 15.00.

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum şi OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

         III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În vederea susținerii concursului de admitere, candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la instituţiile de învăţământ pentru care au optat şi pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori şi continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

IV. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

 • Etapa I de selecţie:
 • examinarea medicală;
 • evaluarea psihologică.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează de specialişti din cadrul unităţilor de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare.

 • Etapa a II-a de selecţie:
 • contravizita medicală;
 • evaluarea performanţei fizice;
 • Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI.
 • Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

Probele eliminatorii se susţin la Academia de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza” în perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postare pe site-ul MAI la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ/ formare profesională.

În vederea susţinerii probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/pasaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a parformanţei fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în anexa nr.31 la O.M.A.I. nr.140/2016 sau în anexa nr.31 la O.M.A.I. nr.177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

 • Etapa a III-a de selecţie:
 • proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediile instituţiilor de învăţământ, ulterior promovării probelor eliminatorii.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la instituţiile de învăţămănt ale MAPN

 • Depunerea cererilor tip  până la  16 IUNIE  2020;
 • Dosarele complete se depun:  până la 22 IUNIE 2020 ;
 • Transmiterea dosarelor   până la 25 IUNIE  2020;

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010 / 27124.

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *