ANUNŢ DE LICITAŢIE

privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a chioscurilor din lemn

(C1-C10) amplasate pe str. Strandului din orasul Ocnele Mari si a trei loturi de teren apartinand domeniului public local in vederea amplasarii de constructii provizorii ( chioscuri), corturi comerciale, rulote , tonete,pentru desfasurarea de activitati comerciale

1. Informaţii generale privind locatorul:

            Denumirea locatorului: Orasul Ocnele Mari

Cod fiscal: 2540899

Adresa: Primaria orasului Ocnele Mari, Str. Al. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea

Numarul de telefon: 0250/772.043

Fax: 0250/772.270

Adresa de e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.ro

            2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii:

Bunurile ce fac obiectul licitatiei de inchiriere sunt urmatoarele :

   -10 chioscuri de lemn (C1-C10) avand dimensiuni de 2mx3m, respectiv o suprafata de 6 mp neracordate la utilitati amplasate in strada Strandului din Ocnele Mari;

            -3 loturi de teren avand urmatoarele suprafete:lot 1CC-32mp, lot 2CC-32 mp, lot 3CC-33mp.

Licitatia publica se va desfasura pentru fiecare chiosc in parte si pentru fiecare lot de teren in parte.

Inchirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G.57/2019, si conform Hotararii Consiliului local nr.17 din data de 16 martie 2020.

            3. Informaţii privind documentatia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

La cerere documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei orasului Ocnele Mari

            Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire in urma depunerii unei cereri in acest sens la sediul locatorului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentatia de atribuire:

            Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, administrarea domeniului public din cadrul Primariei orasului Ocnele Mari, Str. Al. Ioan Cuza, Nr. 37,Jud. Valcea;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019:

51 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primariei orasului Ocnele Mari sau prin ordin de plata in contul RO67TREZ67121180250XXXXX.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor la documentatia de atribuire.

            21 mai 2020, ora 12.00

            4. Informaţii privind ofertele:

La sediul Primariei Ocnele Mari

            4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27 mai 2020, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele.

            Primaria orasului Ocnele Mari-Registratura, Str. Al. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea .

           4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

un exemplar original si unul copie.

 oferta se va depune conform prevederilor din documentatia de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27 mai 2020, ora 12.00,sediul Primariei Orasului Ocnele Mari, Str. Al. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea.

            6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

            Tribunalul Valcea – Sectia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal, cu sediul in Mun.Ramnicu Vilcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, jud.Valcea, telefon: (0250)73.91.20, fax: (0250)73.22.07, (0250)73.27.68, e-mail:tribunalul-valcea@just.ro; dorina.sofrana@just.ro

            Termenul pentru sesizarea instantei este de 3 zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de atribuire a contractului de inchiriere, cu obligatia notificarii organizatorului licitatiei.

            7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04 mai  2020 .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *