Amendament important al deputatului Eugen Neaţă pentru realizarea Parcului Municipal Capela a fost votat de Senat

Un al doilea pas uriaş pentru realizarea Parcului Municipal Capela din Râmnicu Vâlcea a fost făcut luni în Senatul României, când o iniţiativă a deputatului vâlcean Eugen Neaţă a trecut cu 90 de voturi.  Aceasta vine după ce în vara anului trecut printr-un amendament la lege, fondul forestier a putut fi transferat către UAT-uri.

Astfel, Senatul a adoptat, luni, un proiect care modifică Legea 192/2010 în sensul trecerii drumurilor şi căilor ferate forestiere, care deservesc fondul forestier naţional, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în cea a unităţilor administrativ teritoriale şi a consiliilor locale.

„Drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Prevederile se aplică şi drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonele turistice şi de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ teritoriale”, prevede articolul 2 din proiectul legislativ.

Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi adminstrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora a fost adoptată de senatori cu 90 de voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic a adoptat un raport de admitere cu amendamente admise.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 2 din Legea nr 192/2010, în sensul în care se propune trecerea drumurilor forestiere, căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestor să se facă fără acordul consiliului local, consiliului judeţean sau Consiliului Municipiului Bucureşti, după caz. Comisia pentru administraţie publică a transmis un aviz negativ”, potrivit raportului comisiei sesizate.

Iniţiatorii proiectului sunt deputaţii PSD Eugen Neaţă, Neculai Iftimie şi Mihai Weber.

„Având în vedere că la nivel naţional sunt tot mai multe drumuri forestiere care deservesc 100% fondul forestier naţional proprietate publică şi în acelaşi timp, zonele turistice şi de agrement ale unor unităţi administrativ-teritoriale, prin propunerea legislativă permitem ca aceste drumuri forestiere, cu lucrările de artă şi corectate a torenţilor, să treacă în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale, în vederea dezvoltării şi modernizării acestora”, susţine deputatul Eugen Neaţă.

Senatul este prima Cameră sesizată, Camera Deputaţilor având rolul de for decizional.

Ideea a fost a deputatului Eugen Neaţă care în urmă cu 2 ani  a fost dezbătută cu primarul Mircia Gutău, în contextul în care se căutau soluţii pentru amenajarea Parcului Municipal Capela. În acest sens, nu exista o reglementare pentru a exista un trasferul unor active care ţineau de patrimoniul forestier  către Consiliul Local.

Mai mult această lege vine să ajute toate consiliile locale, cu precădere cele din zona montană care nu puteau amenaja drumuri de interes turistic, nu puteau accesa fonduri europene, nefiind proprietare a acetor căi rutiere.

Este un pas major pentru turism în judeţul nostru dar şi pentru amenajarea unor noi drumuri de legătură între localităţi, eliminându-se mai multe anomalii: Între 2 comune vecine, un drum de 4 km era oficial împărţit: 3 km drum comunal (1,5 şi 1,5 pentru fiecare comună) şi mijlocul era drum forestier, deşi se afla pe raza unei din cele 2 localităţi.

Revenind la primul pas, cel prin care s-a reuşit transferul fondului forestier, amendamentul la Legea 220/2018, a fost un pas uriaş pentru a se realiza Parcul Naţional Capela.

„Am reușit prin amendamentul depus de mine, la Legea nr. 220/2018, ca Municipiul Râmnicu Vâlcea să poată beneficia de un parc modern în zona Capela!”, spune Neaţă.

În data de 04 Iulie 2018, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.
Acesta a fost votat cu 285 de voturi pentru și unul împotrivă. La data de 26 iulie 2018, legea este promulgată prin Decretul nr. 631/2018 și devine Legea nr. 220/2018.
Pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare mai era necesar să apară Normele metodologice. Iată că, așa cum a promis Ministerul Apelor și Pădurilor a emis aceste norme, iar Legea a intrat în vigoare la data de 28 noiembrie 2018.

„Mulțumesc colegilor pentru votul dat și celor cu care am colaborat la amendamentele pe care le-am depus și au fost introduse în Lege!
Mulțumesc în special domnului director al Regiei Naționale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu, pentru sprijin și pentru buna colaborare pe care am avut-o pe această lege!

Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale:
Art. 1. – Prezenta normă stabilește metodologia de transmitere, cu titlu gratuit, a suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului şi din administrarea administratorului legal al acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare.
Art. 2. – (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1, amplasate pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale solicitante, se transmit la solicitarea acesteia, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Prin excepție de la prevederile art.1, dacă în perimetrul suprafețelor solicitate există suprafețe de fond forestier proprietate publică a statului încadrate la următoarele categorii de folosință: linii parcelare principale (L), linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului (V), ape care fac parte din fondul forestier (T), culuare pentru linii electrice de înală tensiune (R) sau terenuri neproductive acestea se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Arboretele încadrate în categoriile funcționale 1.4.a și 1.4.b, cărora le sunt atribuite și categoriile funcționale prioritare în raport cu categoriile funcționale 1.4.a și 1.4.b, nu pot face obiectul transmiterii în condițiile art. 2.
(4) Lista categoriilor funcționale prioritare în raport cu categoria 1.4. a și 1.4 b este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
Art. 3. – (1) Documentaţia necesară aprobării transmiterii este următoarea:
a) solicitarea formulată de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sunt amplasate suprafețele de fond forestier;
b) hotărârea consiliului local/consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, după caz, privind transmiterea suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) documentul din care să reiasă că suprafețele din subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor sunt incluse în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale;
d) datele de identificare a suprafețelor respective, la nivel de ocol silvic, unitate de producție, unitate amenajistică, precum și suprafața și categoria funcțională, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice;
e) datele de identificare a lucrărilor de investiții de natura mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, așa cum sunt înscrise în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice;
f) copiile fişelor mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, vizate „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care la administrează;
g) copie după descrierea parcelară, vizată „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care administrează suprafața respectivă;
h) planul de situaţie al terenului, în sistemul de proiecţie Stereo 70, întocmit de către persoane fizice sau juridice atestate în lucrări topografice, însoţit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea; acesta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa respectivă, precum şi limitele unităţilor amenajistice;
i) avizul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;
j) avizul structurii teritoriale competente a autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
(2) Măsurătorile topografice vor fi realizate de către unitatea administrativ teritorială care a făcut solicitarea.
Art. 4. – Documentaţia prevăzută la art. 3, se depune la consiliul judeţean care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5. – (1) Predarea-primirea suprafețelor de fond forestier prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol, în termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, de către o comisie alcătuită din:
a) delegatul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură – preşedinte;
b) şeful ocolului silvic care administrează respectiva suprafață – membru;
c) contabilul-şef al ocolului silvic – membru;
d) responsabilul fondului forestier din cadrul ocolului silvic – secretar;
e) pădurarul/pădurarii titular(i) al/ai cantoanelor silvice în care este situată respectiva suprafață – membru/membri;
f) primarul unităţii administrativ-teritoriale solicitante – membru;
g) contabilul-şef al unităţii administrativ-teritoriale solicitante- membru.
(3) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:
a) suprafaţa de fond forestier aferentă, stabilită conform măsurătorii topografice prevăzute la art. 3 lit. g), cu menţionarea diferenţei de suprafaţă la nivel de unitate amenajistică, comparativ cu cea înscrisă în amenajamentul silvic, însoțită de măsurătoarea topografică pentru suprafața respectivă;
b) lista unităților amenajistice cu încadrarea pe categorii funcționale;
c) copia fişei mijlocului fix, respectiv lucrarea de corectare a torenţilor, vizată „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix.
Art. 6. – Ocolul silvic operează mișcarea de suprafață în evidenţele amenajamentelor silvice, în baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 5 alin. (3) și demarează procedurile pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Art. 7. – (1) Unitatea administrativ-teritorială care a preluat respectiva suprafață are următoarele obligaţii:
a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidenţieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public local/județean/al Municipiului București.
d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafețele de fond forestier încadrate în categoriile funcționale 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților, incluse în intravilan, sau 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii și să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.
(2) Suprafețele de fond forestier prevăzute la art. 2, asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condițiile alin. (1) lit. d) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre a Guvernului.
3) Constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și (2), se face prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *