ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Alunu, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism.

 

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Data până la care se depun dosarele de înscriere: în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, respectiv15 aprilie 2019, ora 12.00;
 • Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Alunu, județul Vâlcea
 • Data/ora/loculde organizare:

– proba scrisă – 6 mai 2019, ora 10.00 – Primăria comunei Alunu;

– interviul – 9 mai 2019, ora 10.00 – Primăria comunei Alunu.

 

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant:

 

 • Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– perfecționări/specializări – în domeniul Urbanismului și amenajării teritoriului, dovedite cu documente care atestă dovedirea competențelor solicitate;

– fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Dosarele de concurs vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

 1. a)formularul de înscriere
 2. b)curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. f)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. g)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 9. i)cazierul judiciar;
 10. j)declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

 

Bibliografia și alte informații privind concursul se pot obține la sediul Primăriei comunei Alunu, județul Vâlcea, la nr. de telefon 0250868002 sau accesând pagina oficială www. alunu.ro.

 

Primar,

Biraruti Cristian

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *