ANUNȚ

        Primăria comunei Voicesti  din județul Valcea , cu sediul în comuna Voicesti ,

organizează în data de  26.11.2018 , ora 10,00, concurs de recrutare, pentru ocuparea postului  vacant

de: deservent tractor .

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru

aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri

publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi va consta în efectuarea unei probe practice şi

interviu, după următorul calendar:

proba scrisa va avea loc în data de  26.11.2018 , începând cu ora 10,00, la sediul

Primăriei comunei Voicesti;

interviul se va susţine în data de 28.11.2018 începând cu ora 10,00, la sediul

Primăriei comunei Voicesti;

 

         Condiţii de ocupare a postului ;

● are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

● cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

● are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

● are capacitate deplină de exerciţiu;

● are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

● nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

●   permis de conducere categoriile A,B,C,E

·        Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

·        Nu se solicita vechime in munca sau in specialitate

 

 Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până la data de 17.11.2018, ora 16,00 la sediul

Primăriei comunei Voicesti  şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor

specifice ale postului;

4. Cazieruljudiciar;

 

        5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către

unităţile sanitare abilitate;

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei

probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. 2, 3  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe

pagina de internet a primăriei comunei Voicesti ână, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data

finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa  şi interviu, după caz,

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului,

sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei comunei Voicesti , precum şi pe pagina

de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea eventualelor contestaţii.

Persoană de contact – Piele Ionela , secretar Voicesti – telefon  0250831508 ;

 

Prezentul anunţ este postat şi la sediul primăriei comunei Voicesti .

Afişat azi, 05.11.2018.

   PRIMAR,

Vatafu Florian

 

 

 

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *