Judeţul Vâlcea are toate şansele pentru a promova piscicultura şi turismul piscicol ca în Delta Dunării

Cei care doresc să investească în pescuit, în turismul piscicol, în pensiuni turistice cu specific pescăresc au, începând din acest an, în judeţul Vâlcea, programe ample care să ajute dezvoltarea unuia din cele mai mari bazine cu acest specific din Vâlcea.

Astfel, localităţile care se află pe firul Oltului pot genera o altfel de industrie, un altfel de turism, unul pe care îl ştiam ca specific Deltei Dunării.

Strategia de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru – Olt Mijlociu” îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin valorificarea resurselor pe care le deţine.

Viziunea Strategiei este ca, până în anul 2023, dezvoltarea zonei pescăreşti să fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a teritoriului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor locale.

Strategia a urmărit realizarea unui diagnostic din punct de vedere al sectorului pescăresc al zonei vizate, cât mai realist și cuprinzător. Cu ajutorul acestui diagnostic au putut fi identificate principalele puncte forte, puncte slabe, a oportunităților și a amenințărilor ce caracterizează zona.

Acestea au fost punctele de plecare pentru conceperea măsurilor propuse spre implementare pentru a revitaliza tradițiile pescărești pierdute și pentru a stimula economia locală. Se dorește încurajarea întreprinderii de noi activități economice relaționate cu pescuitul și în ajutorul pescarilor, având la bază resursele teritoriale disponibile și cu grijă față de mediu.

Strategia îşi propune să contribuie la o mai bună conştientizare locală a caracterului pescăresc al teritoriului şi să transmită comunităţilor locale imaginea reală a potenţialului de dezvoltare al sectorului. Astfel, prin implementarea Strategiei propuse, se preconizează că, până în 2023, Zona Pescărească „Lotru – Olt Mijlociu” îşi va asuma un model de dezvoltare bazat pe fructificarea potenţialului pescăresc al teritoriului şi va crea cadrul necesar unei dezvoltări durabile.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităților și valorificarea potențialului teritorial prin promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea, aferente localităţilor: Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Băbeni, Dăeşti, Budeşti, Mihăeşti, Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi Nicolae Bălcescu.

Priorităţile strategice de dezvoltare a Zonei Pescăreşti„Lotru – Olt Mijlociu” pentru orizontul de timp stabilit sunt:

  • valoare adaugată în sectorul de pescuit şi acvacultură;
  • promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural;
  • sprijinirea diversificării, inovării şi învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă.

Obiectivele strategice de dezvoltare care au fost stabilite în baza viziunii de dezvoltare unanim acceptate sunt menite a asigura atingerea obiectivului general propus. Acestea sunt:

Obiectiv 1: Promovarea zonei pescăreşti, a patrimoniului cultural şi conştientizarea comunităţii locale privind sectorul de pescuit şi acvacultură

Obiectiv 2: Dezvoltarea socială şi profesională a comunităţii pescăreşti, creşterea competitivităţii economice a zonei şi diversificarea economiei locale, sprijinirea inovării

Obiectiv 3: Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi acvacultură

Intervenţiile pentru dezvoltarea locală a căror necesitate a reieşit din analizele cantitative şi calitative conduse la nivelul teritoriului şi din activitatea de consultare publică desfăşurată la nivelul comunităţii locale au fost grupate în tipuri de acţiuni.

Pentru a asigura eficienţa implementării acestora în raport cu viziunea şi obiectivele strategice, acţiunile au fost structurate în următoarele măsuri strategice:

  • Sprijinirea diversificării, învățării continue, inovare, creare locuri de muncă în zona Flag Lotru-Olt Mijlociu
  • Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură
  • Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural

Acestora li se adaugă o serie de măsuri organizaţionale care sunt menite să susţină şi să dezvolte capacitatea Grupului Local de Pescuit în vederea implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare propuse pentru Zona Pescărească Lotru – Olt Mijlociu.

Măsurile Strategiei vor susţine competitivitatea economică a zonei vor stimula diversificarea economiei locale şi vor îmbunătăţi coeziunea socială, promovând principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse şi asigurând integrarea inovaţiei în intervenţiile de dezvoltare.

Strategia va susţine dezvoltarea infrastructurii pentru turism şi agrement, alimentaţie publică cu profil pescăresc, va îmbunătăţi modalităţile de valorificare a resurselor locale, va îmbunătăţi capacitatea resurselor umane locale de a se adapta condiţiilor economice actuale, va contribui la conştientizarea generală cu privire la importanţa resurselor locale şi va creşte atractivitatea zonei, va stimula şi atrage tinerii către învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Prin acţiunile concrete care vor fi susţinute, Strategia îşi propune să obţină reducerea declinului sectorului pescăresc, creşterea nivelului de trai a comunităţilor pescăreşti, valorificarea produselor pescăreşti şi a mediului ambiental, încurajarea creării de noi surse durabile de venituri pentru populaţia din Zona pescărească în vederea susţinerii bunăstării sociale.

Pe ansamblu, se dorește dezvoltarea integrată a zonei pescărești și menţinerea unui echilibru între dezvoltarea economică, protecţia şi conservarea mediului şi echitatea socială.

UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură

Nr. Crt Denumire UAT/ cartier Suprafață (km2)
1 Râmnicu Vâlcea 89,5
2 Călimăneşti 104,5
3 Băbeni 35,7
4 Dăeşti 30,3
5 Budeşti 56,7
6 Mihăeşti 53,9
7 Galicea 55,7
8 Olanu 33,8
9 Drăgoeşti 28,6
10 Nicolae Bălcescu 77,1
TOTAL zonă de pescuit și acvacultură 565,8

Prezenta Strategie va fi implementată de către Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru – Olt Mijlociu” ca structură de tip parteneriat public privat care funcționează printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Parteneriatul local dintre sectorul public și cel privat format în scopul dezvoltării durabile a Zonei Pescăreşti Lotru – Olt Mijlociu se bucură de un larg angajament şi susţinere din parte comunităţilor locale. Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru – Olt Mijlociu” are personalitate juridică, non-profit, de drept privat, apolitică, nonsindicală şi cu beneficiu public, care are drept scop dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti din judeţul Vâlcea.

Înscrierea în Asociaţie este deschisă tuturor celor interesaţi, aceştia putând obţine relaţii de la sediul social al Asociaţiei, situat în sat Dăeşti, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea, aflat în zona de pescuit eligibilă, așa cum este descrisă în prezenta strategie.

Asociaţia are în componenţă 9 membri, care asigură o reprezentare instituțională echilibrată pentru zona pescărească, reunind atât interesele economice ale reprezentanţilor mediului privat de afaceri şi organizaţiilor din sectorul pescăresc, cât și interesele sociale, prin autorități publice, instituţii şi organizaţii publice, reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental din zona vizată.

Interesele tinerilor şi femeilor sunt, de asemenea, reprezentate la nivelul parteneriatului.

Sectorul pescăresc este reprezentat de unităţile de acvacultură şi anume:

– SC TRANS AUTO RO, care are autorizare pentru 3 unități de acvacultură distincte :

1) Amenajare Piscicolă Comuna Mihăeşti în Sat Munteni, Comuna Mihăeşti, Jud. Vâlcea – sturion, crap pe 4,3118 ha, şi sunt 7 angajaţi; 2) Pepiniera peşti Comuna Nicolae Bălcescu în Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Vâlcea – şalău pe 0,0018 ha, şi este 1 angajat; 3) Ferma pentru creşterea peştilor în hală în sistem cu apă recirculară şi în heleşteie în Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Vâlcea – şalău, crap pe 2,4732 ha, şi sunt 4 angajaţi;

– SC DAN ROVI COMP SRL – Amenajare Piscicolă Blăjănoaia– Crescătorie Sat Dragoeşti, Com. Dragoeşti, Jud. Vâlcea –caras, crap pe 4,7108 ha şi sunt 2 angajaţi;

– SC SOMAR SRL – Amenajare Piscicolă Băbeni – Crescătorie în Oraş Băbeni, Judeţul Vâlcea–caras, crap pe 57,04 ha şi sunt 4 angajaţi;

– UAT Dragoeşti- Acumularea Zăvideni în Comuna Drăgoeşti – crap, caras pe 1.107,04 ha şi sunt 3 angajaţi.

De asemenea, la nivelul Zonei Pescăreşti Lotru – Olt Mijlociu, funcţionează o unitate de procesare a peştelui, SC MAGIC TICTAC, cu 26 angajaţi şi sunt 13 pescari comerciali.

La nivelul zonei pescăreşti se practică pescuit comercial pe raza a 9 UAT-uri.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *